Dziecięcy konkurs rysunkowy "Mama Tata i Ja"
 
 
     
  Cele i przedmiot konkursu:
  Celem Konkursu jest:
• rozwijanie wyobraźni i umiejętności twórczych dzieci
• prezentacja i wyszukiwanie talentów artystycznych
• kształtowanie rywalizacji w duchu fair play
• możliwość zaprezentowania własnej twórczości szerokiemu gronu odbiorców.
 
 
Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:
1 grupa - dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat
2 grupa - dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
 
  Dziecko ma za zadanie wykonać pracę plastyczną, w dowolnej technice o tematyce zgodnej z tytułem konkursu: MAMA TATA i JA.  
 
Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie (wyklucza się prace zbiorowe) oraz muszą być pracami oryginalnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie będącymi przedmiotem innego konkursu. Jeden uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac.
 
  Warunki techniczne:
  Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
• format pracy nie może przekraczać wymiarów arkusza A3 (297mm x 420mm)
• praca nie może być formą przestrzenną (rzeźbą, makietą, budowlą z klocków itp.)
• może być wykonana w dowolnej technice (rysunek ołówkiem, kredkami, farbami, wyklejanka, wycinanka itp.)
 
 

Do każdej pracy należy dołączyć Formularz Zgłoszeniowy lub na odwrocie umieścić następujące informacje:
• imię i nazwisko, data urodzenia dziecka,
• imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• dane placówki oświatowej.

 
  Nagrody:  
 
Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena nadesłanych na Konkurs prac oraz wyłonienie w każdej grupie wiekowej zwycięzcy konkursu i laureatów drugiego i trzeciego miejsca oraz osób wyróżnionych.
 
  Przy ocenie prac nadesłanych na Konkurs, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:
• oryginalność i walory estetyczne
• jakość i wkład pracy uczestnika.
 
  Organizator przyzna laureatom Konkursu nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  
  Zgłoszenia:
 

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 22 czerwca 2018 roku na adres Organizatora:

IFCAS Foundation

Pomorska 10/11

81-314 Gdynia

(z dopiskiem MAMA TATA I JA)

 
  Zgłoszenia dokonywane w inny sposób np. dostarczane osobiście do siedziby Fundacji, nie będą brały udziału w konkursie.  
  Zgłoszone do Konkursu prace będą publikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu bez podania danych osobowych autora.  
  Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu.