Międzynarosowy konkurs historyczny

 
 
     
  Cele konkursu:
  • upamiętnienie ofiar Holokaustu i upowszechnianie wiedzy o Shoah
• kształtowanie postaw opartych na altruiźmie i empatii
• zwalczanie i napiętnowanie nietolerancji, dyskryminacji i rasizmu
• wzajemne poznanie i zrozumiemi w duchu tolerancji oraz poszanowanie poprzez akceptację różnorodności.
 
  Uczestnicy i przedmiot konkursu:
 
Konkurs jest skierowany do uczniów (w wieku do 18 lat) oraz nauczycieli i liderów grup edukacyjnych.
 
  Uczeń (praca indywidualny) ma za zadanie wykonać pracę zgodną z tematem i celami konkursu w jednej z kategorii:  
 

a) praca plastyczna (rysunek, obraz, plakat, fotografia, grafika komputerowa itp.)

b) opracowanie pisemne (esej, opowiadanie wiersz itp.)

c) video (film, prezentacja multimedialna).

 
 
Grupa uczniów (praca zbiorowa) ma za zadanie wykonać pracę w formie relacji (opracowanie pisemne, fotoreportaż, film, prezentacja itp.) z odbytej lekcji, przedstawienia lub innej formy edukacyjnej poświęconej Holokaustowi.
 
 
Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace oryginalne, wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane, nie będące przedmiotem innego konkursu. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę w każdej kategorii.
 
 
Każdy Uczestnik, którego praca zostanie zakwalifikowana do konkursu, otrzyma Certyfikat Uczestnika w formie elektronicznej.
 
  Warunki techniczne:
 

Praca plastyczna:
• obraz wykonany w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, fotografia, kolaż, grafika komputerowa itp.)
• maksymalny format pracy to A3 (297 x 420 mm)
• grafika komputerowa:

— rozdzielczość od 150 do 300 dpi

— paleta kolorów CMYK

— format maksymalny B1 (700 x 1000 mm) w układzie pionowym

— akceptowalne typy pliku: JPG, png, bmp, tiff, psd, ai, cdr, svg.

Jeśli na pracy znajdują się napisy to muszą być w języku angielskim.

 
 

Praca pisemna:
• maksymalnie 3 strony formatu A4 (około 1000 słów)
• czcionka 12 lub 14 pkt., Arial lub Times New Roman
• jeśli praca zostanie dostarczona w formie pliku (a nie wydrukowana) to typ musi być: PDF, doc, docx, txt lub odt.

Praca może być napisana w dowolnym języku ale musi być dołączone tłumaczenie na język angielski.

 
 

Film, prezentacja multimedialna:
• czas trwania maksymalnie 5 minut
• akceptowalne typy pliku video: mp4, mpeg, mov, avi, wmv
• typ pliku prezentacji multimedialnej: ppt, pptx, odp

Jeśli występują napisy lub sceny w innym języku to musi być dołączone tłumaczenie na język angielski.

 
 

Reportaż, relacja (praca zbiorowa):

› jeśli relacja w formie pisemnej to jej długość nie może przekroczyć 6 stron A4. Pozostałe warunki takie same jak dla opracowania pisemnego

› jeśli relacja w formie pliku video lub prezentacji multimedialnej to warunki takie same jak dla filmu.

 
  Zgłoszenie pracy do konkursu:  
Prace konkursowe należy przesłać od 1 października 2018 do 27 stycznia 2019 roku na adres Organizatora:  
 
 

Fundacja IFCAS

Pomorska 10/11

81-314 Gdynia

 
 
 
lub zgłaszać w formie elektronicznej na jeden z trzech sposobów:
 
 

1) na adres email holocaust@ifcasfoundation.org jako załącznik do wiadomości

2) przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem, oryginał pracy konkursowej lub w formie pliku zapisanego na dowolnym nośniku (CD, DVD, pendrive itd)

3) przesłać internetem za pomocą aplikacji dostępnej w zakładce Zgłoś na konkurs

 
 
Do każdej pracy konkursowej musi być dołączona Karta Zgłoszenia podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu. Do pracy grupowej (relacja, reportaż z lekcji) należy dołączyć Listę Uczestników podpisaną przez nauczyciela (prowadzącego) i kierownika placówki edukacyjnej, w której zajęcia się odbywały.
 
  Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne w zakładce Zgłoś na konkurs  
  Zgłoszenia dokonywane w inny sposób np. dostarczane osobiście do siedziby Fundacji, nie będą brały udziału w konkursie.  
  Zgłoszone do Konkursu prace będą publikowane na stronie internetowej Organizatora bez podania danych osobowych autora.  
  Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu.