Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży
 
 
     
  Cele i przedmiot konkursu:
  Celem konkursu jest:
• upamiętnienie ofiar tragicznej katastrofy lotniczej
• upowszechnianie wiedzy o katastrofie i jej ofiarach
• niedopuszczenie do zapomnienia największej tragedii lotniczej.
 
 
Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną o treści zgodnej z tytułem i przesłaniem Konkursu, upamiętniającą tragiczną katastrofę lotniczą. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice: rysunek, grafika, obraz, grafika komputerowa itp. (nie może być formą przestrzenną).
 
 
Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie (wyklucza się prace zbiorowe) oraz muszą być pracami oryginalnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie będącymi przedmiotem innego konkursu. Jeden uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac.
 
  Warunki techniczne:
 

Praca konkursowa powinna mieć format A4 (210mm x 297mm) lub A3 (297mm x 420mm) i znaleźć się na niej:
• napis "Smoleńsk 2010.04.10 10:41"
• flaga lub barwy narodowe Polski
• napis "96" w odniesieniu do liczby ofiar.

Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz adres zamieszkania autora.

 
 
Dopuszcza się zgłaszanie prac wykonanych na komputerze, tablecie i innych urządzeniach technicznych oraz zgłaszanie ich w formie elektronicznej.
 
  Zgłoszenia:
  Prace konkursowe należy przesłać na adres Organizatora lub zgłaszać w formie elektronicznej, na jeden z dwóch sposobów:
a) na adres email Organizatora smolensk.jr@ifcasfoundation.org jako załącznik do wiadomości,
b) przesłać pocztą na adres Organizatora w formie gotowej (np.obraz, wydrukowany plakat itp.) lub pliku zapisanego na dowolnym nośniku: CD, DVD, pendrive, karta pamięci SD lub microSD itp.,
 
  Zgłoszenia dokonywane w inny sposób np. dostarczane osobiście do siedziby Fundacji, nie będą brały udziału w konkursie.  
  Do pracy konkursowej musi być dołączony Formularz Zgłoszeniowy wypełniony i podpisany przez rodzica, opiekuna prawnego lub placówkę oświatową (szkoła, biblioteka, klub itp.)  
  Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.