Wystawy, koncerty i wernisaże prezentujące różnorodność dziedzictwa narodowego i odmienność etniczną, są doskonałym materiałem poznawczym, pozwalającym poznać i zrozumieć to co dzieli ale również elementy wspólne i łączące sztukę i kulturę wywodzącą się z różnych środowisk.
Organizujemy spotkania środowiskowe, seminaria i konferencje dla angażowania społeczności lokalnej w poznanie wielokulturowego dziedzictwa i przywracania pamięci o nim.
Międzynarodowa Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki IFCAS podejmuje działania, które mają na celu tworzenie platformy dla dialogu w duchu tolerancji i poszanowania odmienności kulturowej, światopoglądowej i religijnej.
Międzynarodowe spotkania, sympozja i konkursy skierowane zarówno do profesjonalistów jak i amatorów, spajają środowiska twórcze, artystyczne i naukowe, które stają się zaczynem do wzajemnej akceptacji i przyczyniają się do zażegnania nietolerancji i niezrozumienia.
Wyrażamy głębokie przekonanie, że poprzez nasze działania ukierunkowane na wzajemne poznanie, zrozumienie i akceptację przyczynimy się do poszanowania w duchu tolerancji i zrozumienia, do integracji środowisk i poprawy stosunków międzynarodowych.
Fundacja IFCAS kieruje swoje działania również do dzieci i młodzieży, jako naturalnego czynnika spajającego odmienne środowiska kulturowe, światopoglądowe i religijne. To właśnie dzieci i młodzież nieskażona ksenofobią, której obca jest alienacja i nietolerancja, jest gwarantem pozytywnych relacji pomiędzy społeczeństwami niezależnie od rasy, wyznania i światopoglądu.
 
  O fundacji:
  Co robimy
  Cele i zadania fundacji
  Zarząd i Rada fundacji
  Dokumenty fundacji
  Bank