Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze następujących zadań publicznych:

1. Działalność kulturalna, edukacyjna i wychowawcza, kształtująca w społeczeństwie postawy w duchu tolerancji i poszanowania różnorodności kulturowej, religijnej i światopoglądowej.
2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeń-stwami.
6. Działania na rzecz integracji i dialogu oraz rozwijania kontaktów i współpracy ze środowiskami mniejszości narodowych.
7. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
8. Organizowanie i wspieranie wymiany edukacyjnej, kulturalnej i integracyjnej, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z poszanowaniem odmienności kulturowej i religijnej.
9. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
10. Działalność charytatywna poprzez udzielanie pomocy oraz wsparcia materialnego twórcom, dzieciom i młodzieży zdolnej będącej w trudnej sytuacji życiowej.
11. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
12. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

 
  O fundacji:
  Co robimy
  Cele i zadania fundacji
  Zarząd i Rada fundacji
  Dokumenty fundacji
  Bank