Międzynarodowa Fundacja na rzecz Kultury, Sztuki i Nauki (IFCAS) została ustanowiona w celu promowania działań w szeroko pojętej współpracy kulturalnej i artystycznej niezależnie od narodowości, pochodzenia etnicznego i religii jego twórców i propagatorów.
 
Uznajemy, że w dobie globalizacji ekonomicznej, potrzeba krzewienia odrębności kulturowej jest nadrzędną potrzebą każdego człowieka i narodu dla zachowania własnej tożsamości kulturalnej. Poznanie, zrozumienie i akceptacja towarzyszyć powinna wszystkim dziedzinom życia a w szczególności cechować powinny ludzi kultury, artystów i naukowców.
 
Będąc wiernymi tym ideałom, Międzynarodowa Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki, przyczynia się do rozwijania dialogu w duchu tolerancji i poszanowania różnorodności kulturalnej, religijnej i światopoglądowej tak w wymiarze międzynarodowym jak na szczeblu lokalnym.
 
Wyrażamy głębokie przekonanie, że poprzez nasze działania ukierunkowane na wzajemne poznanie, zrozumienie i akceptację przyczynimy się do wzajemnego poznania w duchu tolerancji i zrozumienia, do integracji środowisk i poprawy relacji pomiędzy społeczeństwami.